Aalsmeer

Voorzitter Raad van Toezicht

Ons Tweede Thuis is een regionale organisatie in de regio’s Amstelland, de Meerlanden, Kennemerland en Amsterdam voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun familie. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. JIJ&IK is onze slogan. Samen werken we aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Wij werken dicht bij mensen die onze zorg nodig hebben en dicht bij de mensen om hen heen. We zijn een deel van de samenleving en daar dragen we op verschillende manieren aan bij. Kijk eens naar wat wij doen en hoe we het doen, door de ogen van onze cliënten brengen wij hun wereld in beeld. Zo laten we zien hoe kwetsbaar, zelfbewust, krachtig en vol lef en verbindend wij zijn in onze film vijf minuten Ons Tweede Thuis.

Omdat de tweede zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht afloopt, zoeken we een opvolger die de missie van Ons Tweede Thuis kan onderschrijven. 

Kenmerken van onze organisatie

 • Is  een grote organisatie met een omzet van ca. € 140 miljoen. Het gros van de huisvesting is in eigen bezit; 
 • Heeft de beweging gemaakt naar ‘zelforganisatie’ ter versterking van de wendbaarheid en het ondernemerschap;
 • Werkt samen met ggz, welzijn, huisartsen en andere medici, onderwijs en gemeenten en maakt deel uit van vele regionale en landelijke netwerkverbanden; 
 • Heeft gezien de aard van de cliënten zowel een medezeggenschapsorgaan van cliënten als van familieleden die de zorg voor hun naasten aan Ons Tweede Thuis hebben toevertrouwd;
 • De komende jaren wil Ons Tweede Thuis zijn kennis, expertise en ervaring inzetten om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dat betekent voor medewerkers investeren in externe communicatie en samenwerking en cliënten durven loslaten met behoud van een vangnet.

Belangrijke ontwikkelingen bij en voor Ons Tweede Thuis

 • De inkomsten komen verder onder druk te staan, het aanbod op de arbeidsmarkt blijft krap en de verwachting is dat de mogelijkheid van mantelzorg afneemt. Dat vraagt van Ons Tweede Thuis inventiviteit, zorgvernieuwing en een scherpe bedrijfsvoering;
 • Technologische ontwikkelingen, waaronder digitalisering worden steeds meer onderdeel van werk en leven en kunnen helpen om goede zorg te blijven leveren;
 • Ons Tweede Thuis wil zijn steentje bijdragen aan duurzaamheid. 

Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis

De Raad van Toezicht zoekt een voorzitter van de raad wegens het aflopen van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter per 1 januari 2022. De samenstelling van de Raad van Toezicht is sterk gewijzigd vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van een aantal leden. Tegen die achtergrond stellen we het op prijs als de beoogde voorzitter al eerder deel kan uitmaken van de raad en daarmee bijdraagt aan de continuïteit van het toezicht.

De Raad van Toezicht bevindt zich momenteel in een proces met de Medezeggenschapsorganen om de medezeggenschap gezamenlijk verder te versterken en te ontwikkelen.

Verwachtingen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

 • Heeft kennis van en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen in organisaties en heeft oog voor de huidige opvattingen over goed bestuur en toezicht. Heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke van een grotere organisatie en als toezichthouder;
 • Kan de verschillende aspecten van een grote en complexe organisatie als Ons Tweede Thuis overzien en heeft een goede antenne voor relevante externe ontwikkelingen;
 • Is een verbinder. Weet als voorzitter de qua samenstelling sterk vernieuwde Raad van Toezicht tot een team te smeden. Weet goede relaties met de bestuurder te ontwikkelen. Weet de relatie van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen verder te ontwikkelen en te versterken;
 • Weet leiding te geven aan het gesprek in de boardroom, waarbij iedereen zijn inbreng levert en naar elkaar luistert, verschil van opvatting niet uit de weg wordt gegaan maar in een goed gesprek tot optimale oordeels- en besluitvorming leidt;
 • Weet in de boardroom de goede balans te vinden tussen formele zakelijkheid en informele losheid;
 • Weet natuurlijk gezag te verwerven binnen de Raad van Toezicht, bij de Raad van Bestuur en stakeholders binnen en – zo nodig – buiten de organisatie;
 • Heeft affiniteit met het streven naar een inclusieve samenleving, mede met het oog op de doelgroep van Ons Tweede Thuis;
 • Heeft bij voorkeur een relevant netwerk en gevoel voor wat leeft in het geografisch werkgebied van Ons Tweede Thuis;
 • Heeft verder de competenties die in het algemeen van een lid van een Raad van Toezicht worden verwacht, waarbij van de voorzitter vooral worden verwacht: strategische denkkracht, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en vermogen tot zelfreflectie.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, deze valt binnen de normen van de WNT-regeling.

Procedure, contactgegevens en vragen

Procedure
Geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie bestaande uit een afvaardiging van de Raad van Toezicht als ook met de adviescommissie bestaande uit een afvaardiging van de Medezeggenschapsorganen en de bestuurder. Wij hebben alvast ruimte in onze agenda’s gereserveerd. De gesprekken zullen plaats vinden op 31 augustus en op 10 september. Er wordt gestreefd de selectieprocedure voor 1 oktober 2021 af te ronden.

Solliciteren
Indien je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor de functie van voorzitter Raad van Toezicht zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Solliciteren is mogelijk tot 16 augustus 2021. Jouw sollicitatie kun je richten ter attentie van Bernhard Drost, voorzitter Raad van Toezicht.

Heb je vragen over de vacature?
Neem dan contact op met Bernhard Drost, voorzitter Raad van Toezicht via 0611768558 of met Titia Wagenaar beleidsmedewerker bestuurszaken via 0655164034. Bekijk voor meer informatie over Ons Tweede Thuis onze site www.onstweedethuis.nl. Tevens vind je hier de doorverwijzing naar ons strategisch beleid, de kwaliteitswebsite, onze zorgvisie enzovoorts.

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Aalsmeer

Opdrachtgever

Ons Tweede Thuis

Publicatiedatum

20.07.2021

Contactpersoon

Smit

Onze klanten